ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)